Black/White and Wire

2017

Live electronics, acoustics, and video projection

 

Composers: Fabian BeltranVasko DukovskiYifan GuoYi-Ting LuCat PhangShunyin Wang Dukovski

Performers: Vasko Dukovski, Yunzhuo Gan, Shunyin Wang Dukovski, Julia Suh, Jieyu Xiao, Sindy Yang

Dancer: Jun Zhou

Visual Artist: Mengtai Zhang, Fabian Beltran, Yifan Guo

 

 
Music composed by Vasko Dukovski, live VJ by Mengtai Zhang, photo credit: Jerry Lin, presented at Mise_en Place, New York, 2017

Music composed by Vasko Dukovski, live VJ by Mengtai Zhang, photo credit: Jerry Lin, presented at Mise_en Place, New York, 2017

Music composed by Yi-ting Lu, video by Mengtai Zhang, photo credit: Jerry Lin, presented at Mise_en Place, New York, 2017

Music composed by Yi-ting Lu, video by Mengtai Zhang, photo credit: Jerry Lin, presented at Mise_en Place, New York, 2017

Music composed by Catherine Phang, live VJ by Mengtai Zhang, photo credit: Jerry Lin, presented at Mise_en Place, New York, 2017

Music composed by Catherine Phang, live VJ by Mengtai Zhang, photo credit: Jerry Lin, presented at Mise_en Place, New York, 2017